Overslaan en naar de inhoud gaan
De lopers

Over de collectie

Kunst in de Stad ziet het als haar opdracht om een lang volgehouden proces van actief kijken, luisteren, bevragen, leren en ontwikkelen aan te gaan. In dit proces willen we samen met experts van buiten de organisatie, met collega’s én met publiek, actief en kritisch onderzoeken welke normatieve structuren en praktijken het kunstpatrimonium in de stad gevormd hebben. Zo kunnen we een gedeeld bewustzijn creëren over welke (historische) momenten en verhalen we verbeelden in onze stad, vanuit de overtuiging dat moderne en hedendaagse kunst (het ‘nieuwste erfgoed’) de culturele erfenissen bepaalt voor de komende generaties.

Verbonden met Antwerpen

Binnen de collectie is een belangrijke plaats weggelegd voor standbeelden en monumenten die de geschiedenis en folklore van de stad Antwerpen verbeelden. Schilders als Rubens en Teniers, schrijvers als Conscience en Van Ostaijen, staatshoofden en burgemeesters, en fictieve figuren als Lange Wapper.

Hierbij dient erkend te worden dat het profiel van deze collectie op dit moment weinig divers of inclusief is, noch in gehuldigde personen, noch in makers. Kunst in de Stad zet zich in om hier onderzoek naar te doen, om actief te bevragen welke vanzelfsprekendheden uit het verleden vandaag met een andere blik bekeken worden, en hoe de collectie naar de toekomst toe op een meer inclusieve en maatschappelijk representatieve manier uitgebreid kan worden.

 

Maatschappelijk belang

Anders dan voor de Middelheimmuseumcollectie, die vertrekt vanuit de premisse van de artistieke autonomie van de  museale ruimte, wordt de Kunst in de Stad collectie ontwikkeld vanuit een bemiddelende rol ten aanzien van de stad Antwerpen als opdrachtgever enerzijds en kunstenaars, instellingen, organisaties, verenigingen en burgers anderzijds. De collectie Kunst in de Stad wordt verzameld en beheerd voor het maatschappelijk belang en de gedeelde stedelijke ruimte. De collectie wordt bovendien ontwikkeld vanuit een lange termijnperspectief: de permanente kunstingrepen in de stad zijn er niet alleen voor de huidige bewoners, maar ook voor de toekomstige generaties.

 

Beelden die inspireren

De hoge zichtbaarheid van deze collectie kan een publiek debat op gang brengen over het maatschappelijk draagvlak voor bepaalde werken. Een kunstcollectie in de publieke ruimte inspireert, zelfs meer nog dan een museumcollectie, meer en verschillende stemmen om zich uit te spreken over hun relatie tot een bepaald collectiestuk.

Voor Kunst in de Stad wordt een internationaal professioneel referentiekader gehanteerd, alsook een op maat gemaakt collectiebeleid. Waardering van het historische erfgoed wordt gecombineerd met de ambitie hedendaagse (beeldhouw)kunst een prominente plaats te geven in de stad.

Informatie en kennis over de collectie wordt vergaard via archiefonderzoek, interviews met kunstenaars, en thematische onderzoeksprojecten. Deze informatie wordt toegankelijk gemaakt voor bewoners, bezoekers en kunstprofessionals via digitale en analoge communicatiekanalen, een collectiedatabank en tijdelijke projecten waarin specifieke werken of clusters van collectiestukken onder de loep worden genomen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Word vriend van het museum